top of page

Regulamin

REGULAMIN STOWARZYSZENIA

TS CHUDECKI BOXING

STOWARZYSZENIE TS CHUDECKI BOXING zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć po wcześniejszym uzgodnieniu z członkami stowarzyszenia (np. wydarzenia klubowe, seminaria, szkolenia, przyczyny techniczne, przyczyny losowe.)

  Towarzystwo sportowe – TS CHUDECKI BOXING ul. Gorzowska 10, 65-127 Zielona Góra – TS Chudecki BOXING Michał Chudecki, Dane rejestrowe – KRS: 0000876215

 Strona internetowa – strona internetowa www.chudeckiboxing.com 

1. Składki członkowskie.

 • Składki członkowskie pobierane są co miesiąc, wpłat dokonać można bezpośrednio w siedzibie stowarzyszenia lub wpłacają składkę na konto bankowe stowarzyszenia: 82 1140 2004 0000 3102 8214 3805 wpisując Imię i Nazwisko klubowicza oraz tytuł składki członkowskiej.

 • Członek stowarzyszenia wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez

Stowarzyszenie TS Chudecki Boxing danych osobowych klubowicza.

 Wszystkie informacje na temat wysokości składek członkowskich oraz dane kontaktowe opublikowane są na stronie www.chudeckiboxing.com. TS CHUDECKI BOXING zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie i cenniku.

Informacja dla członków: W okresie podwyższonych obostrzeń pandemicznych TS CHUDECKI BOXING zapewnia przestrzeganie zasad wzmożonej ostrożności: – zaopatrzenie pracowników Stowarzyszenia w środki ochrony osobistej w postaci maseczek i rękawiczek, – bieżąca dezynfekcja sprzętu, szatni, węzłów sanitarnych, – dostępność środków dezynfekujących dla członków REGULAMIN TS CHUDECKI BOXING z dn. 01 listopada 2017 r. (obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2018 r.) Regulamin stanowi wzorzec w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego. Określa prawa i obowiązki osób korzystających z usług Stowarzyszenia TS CHUDECKI BOXING.

I. Definicje

Przez pojęcia (pisane z małej lub wielką literą) użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

1) Członek stowarzyszenia – osoba, która korzysta z usług Stowarzyszenia TS CHUDECKI BOXING oraz opłaciła składkę członkowską;

2) Siedziba stowarzyszenia – miejsce, w którym odbywają się zajęcia bokserskie stowarzyszenia. 

3)Strona internetowa Stowarzyszenia – strona internetowa o adresie: www.chudeckiboxing.com

4) SKŁADKA CZŁONKOWSKA – zobowiązanie Stowarzyszenia  TS CHUDECKI BOXING do przeprowadzenia zajęć/sesji bokserskich na warunkach określonych w Regulaminie po uiszczeniu przez członka opłaty członkowskiej określonej w obowiązującym cenniku.

5) Składka jednorazowa – zobowiązanie TS CHUDECKI BOXING do przeprowadzenia zajęć/sesji bokserskich na warunkach określonych w Regulaminie po uiszczeniu przez Członka stowarzyszenia opłaty członkowskiej określonej w obowiązującym cenniku uprawniającej Członka stowarzyszenia do jednorazowego wejścia  w terminie wybranym podczas opłacenia tego wejścia.

6) Składka członkowska – 8 sesji bokserskich/treningowych -  zobowiązanie Stowarzyszenia TS Chudecki Boxing do przeprowadzenia zajęć bokserskich/treningowych na warunkach określonych w Regulaminie po uiszczeniu przez CZŁONKA STOWARZYSZENIA składki członkowskiej określonej w obowiązującym cenniku, uprawniającej do skorzystania z 8 sesji bokserskich przez okres 30 dni. Składka może być odnawiana cyklicznie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

7). Składka członkowska – 12 sesji bokserskich/treningowych - zobowiązanie TS CHUDECKI BOXING do przeprowadzenia zajęć bokserskich/treningowych na warunkach określonych w Regulaminie po uiszczeniu przez CZŁONKA STOWARZYSZENIA składki członkowskiej określonej w obowiązującym cenniku, uprawniającej do skorzystania z 12 sesji bokserskich/treningowych przez okres 30 dni. Składka może być odnawiana cyklicznie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

8). Składka członkowska - 20 SESJI BOKSERSKICH/TRENINGOWYCH zobowiązanie TS CHUDECKI BOXING do przeprowadzenia zajęć bokserskich/treningowych na warunkach określonych w Regulaminie po uiszczeniu przez CZŁONKA STOWARZYSZENIA składki członkowskiej określonej w obowiązującym cenniku, uprawniającej do skorzystania z 20 sesji bokserskich/treningowych przez okres 30 dni. Składka może być odnawiana cyklicznie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.  

9) Okres obowiązywania składki członkowskiej – okres równy okresowi rozliczeniowemu lub okres powiększony o czas wynikający z Zawieszenia składki.

10) Opiekun Prawny – osoba sprawująca władzę rodzicielską lub z innego tytułu sprawująca opiekę nad Członkiem Stowarzyszenia lub Nowym Członkiem Stowarzyszenia, który nie ukończył 18 roku życia.

II. Członkostwo

1.Członkowie Stowarzyszenia mogą korzystać z zajęć oferowanych przez Stowarzyszenie TS CHUDECKI BOXING wynikających z opłaconej składki członkowskiej w Stowarzyszeniu TS CHUDECKI BOXING

 2.Podstawą członkostwa w TS CHUDECKI BOXING jest opłacenie przez członka składki członkowskiej. Z chwilą opłacenia składki członkowskiej  nabywa on członkostwo w Stowarzyszeniu TS CHUDECKI BOXING i może uczestniczyć w zajęciach bokserskich.

3.Opłacona składka członkowska uprawnia do wykorzystania przez okres 30 dni ilość opłaconych sesji bokserskich, zgodnie z aktualną ofertą Stowarzyszenia TS CHUDECKI BOXING 

4.Opłacona składka członkowska ważna jest od dnia jej opłacenia. Datą opłacenia składki jest data uiszczenia w całości przez Członka opłaty członkowskiej.

5. Uiszczenie opłaty członkowskiej lub uiszczenie innych opłat, o których mowa w Regulaminie, następuje z góry we wskazanych formach płatności przyjętych przez TS CHUDECKI BOXING

6. Uprawnienia wynikające z opłaconej składki członkowskiej  mają charakter osobisty i nie mogą być przenoszone na inne osoby.

7. TS CHUDECKI BOXING NIE akceptuje kart programów partnerskich, ze względu na to, że jest Stowarzyszeniem Sportowym.

8. Członek Stowarzyszenia traci członkostwo w TS CHUDECKI BOXING w razie:

A) rezygnacji z członkostwa przez Członka;

B) wypowiedzenia członkostwa przez Stowarzyszenie w trybie natychmiastowym w przypadku złamania przez Członka postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności zasad korzystania z usług Stowarzyszenia;

C) wypowiedzenia Członkostwa przez Stowarzyszenie  w przypadku zmiany cen świadczonych usług na koniec danego okresu rozliczeniowego przy jednoczesnym braku akceptacji Członka na nową cenę z zachowaniem warunków określonych w Regulaminie;

D) wypowiedzenia członkostwa przez Stowarzyszenie w trybie natychmiastowym w przypadku niedostarczenia lub dostarczenia fałszywych, podrobionych, niepodpisanych lub niekompletnych oświadczeń, o których mowa w pkt II pkt. 2 Regulaminu;

E) Wypowiedzenia członkostwa przez Stowarzyszenie w trybie natychmiastowym w przypadku podania przez Członka, który nie ukończył 18 roku życia nieprawdziwych danych kontaktowych do Opiekuna Prawnego;

F) Rezygnacja z członkostwa;

9. Utrata członkostwa jest równoznaczna z przerwaniem ciągłości opłat składkowych.

III. Zasady 

1. W Stowarzyszeniu TS CHUDECKI BOXING uczestniczy się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie w zakresie wynikającym z opłaty członkowskiej.

2. Opłat członkowskich dla  Stowarzyszenie TS CHUDECKI BOXING dokonuje się w placówce Stowarzyszenia gotówką lub dokonując wpłaty na konto Stowarzyszenia (82 1140 2004 0000 3102 8214 3805) 

 3. Wejście na zajęcia jest możliwe w godzinach, w których odbywają się dane zajęcia bokserskie.

4. Informacje o godzinach otwarcia TS CHUDECKI BOXING oraz obecności w nich personelu Stowarzyszenia podawane są na Stronie internetowej.

5. Trener może dokonać weryfikacji wieku lub tożsamości Członka z okazanym przez Członka dokumentem tożsamości w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości odnośnie wieku lub tożsamości Członka.

6. TS CHUDECKI BOXING zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć zorganizowanych, usunięcia zajęć zorganizowanych oraz do zmiany Trenera prowadzącego zajęcia bokserskie, o czym informacja zostaje umieszczona niezwłocznie na Stronie internetowej oraz w siedzibie TS CHUDECKI BOXING. Zmiany te nie stanowią zmiany Regulaminu ani zakresu prowadzonych przez TS CHUDECKI BOXING zajęć.

7. Sesje bokserskie są możliwe tylko w odpowiednim stroju sportowym oraz w zmiennym obuwiu sportowym typu zamkniętego. Członek powinien posiadać swój ręcznik.

8. W TS CHUDECKI BOXING obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, posiadania i spożywania alkoholu, posiadania i zażywania środków odurzających i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków oraz przynoszenia niebezpiecznych narzędzi i przedmiotów. Osoby, których stan wskazuje na uzasadnione podejrzenie naruszenia postanowienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym zostaną wyproszone z TS CHUDECKI BOXING.

9. Członkowie powinni zachować spokój i porządek w TS CHUDECKI BOXING oraz umożliwić innym Członkom swobodne korzystanie z zajęć.

10. Na terenie TS CHUDECKI BOXING obowiązuje zakaz reklamy, sprzedaży towarów i usług podmiotów zewnętrznych bez uprzedniej zgody władz Stowarzyszenia TS CHUDECKI BOXING.

11. TS CHUDECKI BOXING nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Członków w szatni lub na terenie TS CHUDECKI BOXING.

IV. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Członków jest: TS CHUDECKI BOXING, ul. GORZOWSKA 10, 65-127 ZIELONA GÓRA (dalej: „Administrator”).

2. Dane osobowe Członka, podane w związku z zawarciem Umowy w sposób określony w Regulaminie, będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim: (i) w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. oraz w celu ochrony interesu Stowarzyszenia TS CHUDECKI BOXING) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (ii)w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz (iii) w celu prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych, dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw któregokolwiek z Administratorów, w celu przeciwdziałania nadużyciom ze strony klienta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 3. W przypadku udzielenia przez Członka, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane te będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu weryfikacji tożsamości Członka oraz odnotowania wejścia do siedziby TS CHUDECKI BOXING jako osoby uprawnionej. 4. W przypadku udzielenia przez Członka, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach wysyłania newslettera albo w celach marketingowych po wygaśnięciu umowy podane dane przetwarzane będą w tych celach na podstawie wyrażonej zgody – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W przypadku udzielenia przez Członka, w związku z zapisem do newslettera lub zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej lub zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których Członek jest użytkownikiem (telefonu, komputera) oraz automatycznych systemów wywołujących, w/w kanały komunikacji będą wykorzystywane przez Administratora w celach marketingu usług własnych – wysyłanie Członkowi Newslettera. 5. Administrator nie będzie udostępniał danych osobowych Członka innym podmiotom (odbiorcom). 6. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Członka do państw trzecich. 7. Dane osobowe Członka będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do czasu zgłoszenia przez Członka sprzeciwu. 8. Członek ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. 9. Podanie przez Członka danych osobowych w procesie zawarcia Umowy jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania Umowy.

V. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu oraz cennika wymagają dla swojej ważności podania do wiadomości Członków Stowarzyszenia poprzez umieszczenie informacji na Stronie internetowej oraz przesłania tej informacji Członkom drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przy rejestracji. W takim przypadku Członek ma prawo do rezygnacji z członkostwa bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień obowiązywania członkostwa. W przypadku braku akceptacji zmian wynikających ze zmiany ceny członkostwa, członkostwo nie zostanie automatycznie odnowiony, w przypadku gdy automatyczne odnowienie miało nastąpić w związku ze zgodą na automatyczne cykliczne płatności. W razie nie skorzystania z prawa rezygnacji z członkostwa uznaje się, że Członek zaakceptował zmiany w Regulaminie

2. TS CHUDECKI BOXING może wypowiedzieć członkostwo na koniec okresu obowiązywania Członkostwa w przypadku zmiany cen składek członkowskich, Członek zostanie powiadomiony o wypowiedzeniu warunków świadczenia usług drogą elektroniczną na adres mailowy Członka  wskazany podczas rejestracji oraz na Stronie internetowej. Członek może wówczas zaakceptować nową cenę i przedłużyć członkostwo według nowej ceny bez ponoszenia innych dodatkowych opłat lub zrezygnować ze świadczonych przez Stowarzyszenie usług/zajęć. W przypadku wypowiedzenia warunków świadczenia usług i niezaakceptowaniu nowej ceny składki członkowskiej traci członkostwo na koniec okresu obowiązywania Członkostwa.

3. Wszelkie uwagi oraz reklamacje co do pracy placówek TS CHUDECKI BOXING i ich obsługi, reklamacje co do jakości świadczonych usług oraz inne skargi lub, wnioski i reklamacje mogą być zgłaszane przez Członków lub  w formie pisemnej i pozostawienie pisma u właściciela TS CHUDECKI BOXING w placówce TS CHUDECKI BOXING bądź poprzez przesłanie listem na adres: TS CHUDECKI BOXING, ul GORZOWSKA 10, 65-127 ZIELONA GÓRA, z dopiskiem „Reklamacja”. Reklamacja, skarga lub wniosek powinny zawierać imię i nazwisko Członka , opis sprawy oraz adres korespondencyjny lub adres mailowy, na jaki TS CHUDECKI BOXING powinien odpowiedzieć, pod rygorem braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, skargę lub wniosek. Odpowiedź na reklamacje, skargi i wnioski zostanie udzielona w formie pisemnej na wskazany w reklamacji, skardze lub wniosku adres do korespondencji lub drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach TS CHUDECKI BOXING poinformuje Członka wysyłając wiadomość na wskazany przez Członka  adres e-mail lub na adres do doręczeń wskazany w toku składania reklamacji. 3a) Członek będący konsumentem może skorzystać z następujących pozasądowych możliwości skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporu: 1) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu; 2) skierowania sprawy do stałego sądu polubownego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej; 3) zwrócenia się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacji Konsumentów. 3b) Stowarzyszenie TS CHUDECKI BOXING informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której konsument może złożyć swoją skargę co do zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii. 3c) Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. 3d) Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń , a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są m.in. pod następującymi adresami: www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php; www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, zaś pod adresem www.uokik.gov.pl dostępny jest wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują.

4. Właścicielem stowarzyszenia TS CHUDECKI BOXING, ul. GORZOWSKA 10, 65-127 ZIELONA GÓRA jest Pan MICHAŁ CHUDECKI. Stowarzyszenie jest wpisane do KRS0000876215. Nazwa handlowa

Stowarzyszenia to TS CHUDECKI BOXING

5. W celu realizacji uprawnień określonych w Regulaminie uprawniony może w dowolnej chwili podejmować kontakt z Prezesem TS CHUDECKI BOXING za pośrednictwem: 1) poczty tradycyjnej na adres: TS CHUDECKI BOXING ul. GORZOWSKA 10, 65-127 ZIELONA GÓRA; 2) poczty elektronicznej pod adresem: tschudeckiboxing@gmail.com

bottom of page